Privacyverklaring Stichting Samen voor Woerden

Deze verklaring is van toepassing op alle door Samen voor Woerden geleverde producten en diensten.
Samen voor Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en conform de wetgeving AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Samen voor Woerden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Samen voor Woerden van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Samen voor Woerden in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en vast)
• E-mailadres

Verwerkt Samen voor Woerden ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Samen voor Woerden verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens .

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Samen voor Woerden, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Samen voor Woerden. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van Samen voor Woerden. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Samen voor Woerden gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Samen voor Woerden zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Samen voor Woerden zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Samen voor Woerden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Samen voor Woerden gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden
De websites van Samen voor Woerden bevatten links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Samen voor Woerden heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@samenvoorwoerden.nl.
Beveiliging
Samen voor Woerden hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Samen voor Woerden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Samen voor Woerden toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Samen voor Woerden gebruik maakt van de diensten van derden, zal Samen voor Woerden in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Samen voor Woerden u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@samenvoorwoerden.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@samenvoorwoerden.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018